Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij Consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze producten, digitale inhoud en/of diensten door hellob.io worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en hellob.io;

 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen een consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 3. Consument: de natuurlijke persoon die voor eigen persoonlijke aanwending van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten een overeenkomst wenst aan te gaan met hellob.io;

 4. Dag: kalenderdag;

 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van Consument om binnen de bedenktijd af te zien van een overeenkomst op afstand;

 7. hellob.io: handelsnaam van de in artikel 2 bedoelde rechtspersoon Healthmark B.V. die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen hellob.io en Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 9. Derden: een door hellob.io gecontracteerde partij / toeleverancier die direct of indirect  producten en/of diensten levert aan Consument in het kader van de overeenkomst. 

 10. Testresultaat: Uitkomst van de analyse die online digitaal beschikbaar wordt gesteld ten behoeve van Consument;

 11. Testkit: Het pakket, onder meer bevattende(1) materiaal/materialen om Biologisch Materiaal af te nemen, (2) (tijdelijk) op te slaan in een daartoe bestemd opslagmedium en (3) mogelijk te verzenden ten behoeve van het middels analyse verkrijgen van het Testresultaat (4) mogelijk een invulformulier, (5) bijsluiter en (6) mogelijk een veilige medische retourverpakking, dat Consument krijgt toegezonden na aanschaf van een test.

 12. Gebruiksaanwijzing: Schriftelijke instructies die zijn meegeleverd bij de Testkit.

 13. Biologisch Materiaal: Biologisch materiaal van een Consument dat conform de  Gebruiksaanwijzing / bijsluiter is verzameld door middel van zelfafname door Consument.

Artikel 2 - Identiteit van hellob.io

Hellob.io is een handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Healthmark B.V. 

Vestigingsadres:

Nesserdijk 368

3063NE te Rotterdam

E-mail: info@hellob.io

KvK-nummer: 66949807

BTW-nummer: 8567.65.697

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van hellob.io en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) of aanvullende overeenkomst tussen hellob.io en Consument.

  2. Voordat de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan Consument beschikbaar gesteld. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn deze van overeenkomstige toepassing tenzij hiervan in deze algemene voorwaarden van wordt afgeweken. 

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. hellob.io biedt producten, digitale inhoud en/of diensten aan op haar website www.hellob.io en via andere domeinen, ‘social media’ kanalen en websites die geregistreerd staan op naam van Healthmark BV die duidelijk staan omschreven, voor een beoordeling van het aanbod door Consument en daarmee ook de rechten en verplichtingen die aanvaarding van het aanbod meebrengen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten binden hellob.io niet.

 2. De in het aanbod genoemde prijzen zijn inclusief btw en administratiekosten tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een bestelling of het aanmaken van een account op de website van hellob.io. Bij de bestelling of het aanmaken van het account dient de Consument akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, Consument aanvaardt hiermee bekend te zijn met de inhoud van deze algemene voorwaarden. hellob.io bevestigt direct langs elektronische weg de bestelling of het aangemaakte account.

 2. hellob.io treft passende maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data, de webomgeving en de elektronische betaling. 

 3. hellob.io kan een bestelling weigeren of aan de bestelling aanvullende voorwaarden verbinden indien niet aan de betalingsverplichtingen is voldaan. 

 4. Consument verklaart door de bestelling te plaatsen / het aanmaken van een account:

  1. dat hij/zij op het moment van de bestelling 18 (achttien) jaar of ouder is;

  2. dat hij/zij wilsbekwaam is om de bestelling te plaatsen;

  3. hellob.io en Derden toestemming te verlenen voor het laten uitvoeren van de benodigde aanverwante diensten;

 5. Consument is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de juiste gegevens bij de bestelling. 

 6. hellob.io staat er voor in dat de producten, digitale inhoud en/of diensten voldoen aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. hellob.io staat er niet voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 7. hellob.io heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door Derden. 

 8. De door hellob.io vermelde termijnen zijn geen fatale termijnen. Bij overschrijding dient hellob.io een redelijke termijn te krijgen om alsnog te voldoen. 

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Voor producten met een Testkit geldt geen herroepingsrecht. Een Testkit is voor eenmalig gebruik bedoeld en bevat steriele onderdelen dan wel onderdelen (die na het uitnemen uit de stuksverpakking) na enig tijdsverloop niet meer bruikbaar zijn. Deze onderdelen in de Testkit hebben daarnaast een medische beperkte houdbaarheid waarbij de kwaliteit van de Testkit aan externe omstandigheden onderhevig is. hellob.io kan bij retourneren niet controleren of Consument zich aan de bij de Testkit bijgevoegde instructies heeft gehouden en geen oordeel vormen over de kwaliteit van de Testkit. Hierdoor kan hellob.io geen afgenomen producten waarbij een Testkit wordt geleverd  terugnemen onder het herroepingsrecht.

hellob.io heeft Consument tijdig voor het sluiten van de overeenkomst op de hoogte gesteld van de bepalingen voor uitsluiting van het herroepingsrecht als vermeld in dit artikel 6.1. 

6.2 Indien de door hellob.io geleverde Testkit gebreken of beschadigingen vertoont dan wel het verkeerde product is geleverd, dan heeft hellob.io niet conform de bestelling geleverd en is sprake van zogeheten non-conformiteit. In geval van non-conformiteit kan Consument verzoeken het juiste en/of onbeschadigd product toe te zenden. Daarvoor dient de Consument de volgende acties te ondernemen:

 1. Meld het gebrek of de beschadiging dan wel de ontvangst van het verkeerde product binnen bekwame tijd na constatering aan hellob.io door middel van een mail aan testkit@hellob.io onder vermelding van (1) het ordernummer, (2) de naam van het product en met (3) specificatie van het gebrek of de beschadiging dan wel (4) welk product is ontvangen en of (5) Consument een nieuw product wenst te ontvangen of (6) terugbetaling van de betaling voor voornoemd product. Consument zal van hellob.io een ontvangstbevestiging van de melding ontvangen. 

 2. Zend binnen 5 dagen vanaf de dag volgend op door Consument verrichte melding het product terug, met alle geleverde toebehoren, in originele staat en (voor zoveel als mogelijk is) gesloten en origineel verzegelde verpakking, via de post aan het adres van hellob.io, of overhandig dit aan (een vertegenwoordiger van) hellob.io. 

Indien hellob.io concludeert dat Consument terecht een beroep doet op non-conformiteit zal hellob.io een vervangend product toesturen of binnen 14 dagen volgend op de dag waarop het product retour is ontvangen, overgaan tot terugbetaling van de betaling van het desbetreffende product. 

6.3 Voor producten zonder Testkit geldt dat de Consument het recht heeft om de bestelling binnen de bedenktijd van veertien (14) dagen na de dag van ontvangst te annuleren. De kosten voor retournering zijn voor rekening van hellob.io. Indien de Consument een beroep wenst te doen op het herroepingsrecht dan dient de Consument de volgende acties te ondernemen:

  1. Meld het beroep op het herroepingsrecht binnen de Bedenktijd aan hellob.io door middel van een mail aan herroeping@hellob.io onder vermelding van het ordernummer en de naam van het product. Consument zal van hellob.io een ontvangstbevestiging van de melding ontvangen.

  2. Zend binnen 5 dagen vanaf de dag volgend op voornoemde melding het ongeopende, in originele verpakking en niet beschadigde product terug met alle geleverde toebehoren via de (pakket)post aan het adres van hellob.io, of overhandig dit aan (een vertegenwoordiger van) hellob.io. De verzendkosten hiervoor zijn voor rekening van de Consument. 

6.4 Hellob.io zal na ontvangst van het product beoordelen in hoeverre het product niet beschadigd is. Nadat hellob.io het product heeft beoordeeld en heeft gecontroleerd of het voldoet aan de gestelde retourvoorwaarden, crediteert hellob.io de betaling van de Consument binnen 14 dagen volgende op de dag waarop het product retour is ontvangen. 

6.5 Indien de levering van een (digitale) dienst door hellob.io of Derden met instemming van de Consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken, is het herroepingsrecht niet van toepassing waarmee Consument middels acceptatie van deze algemene voorwaarden instemt.

 

Artikel 7 – Levering producten en diensten

7.1 Levering 

7.1.1 Een product of dienst van hellob.io zal worden geleverd op het adres dat Consument aan hellob.io kenbaar heeft gemaakt via digitale of online wijze.

7.1.2 Hellob.io zal geaccepteerde bestellingen van producten of diensten met bekwame spoed doch uiterlijk binnen de bij de bestelling vermelde termijn uitvoeren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling of dienst niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Consument hiervan zo spoedig mogelijk nadat de bestelling geplaatst is bericht met de mededeling binnen welke termijn hellob.io verwacht wel te kunnen leveren. hellob.io heeft het recht binnen deze termijn alsnog aan Consument te leveren.

7.1.3 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij hellob.io tot het moment van bezorging aan Consument of een vooraf aangewezen en aan hellob.io bekend gemaakte vertegenwoordiger.

7.1.4 Voor de levering maakt hellob.io gebruik van een regulier postbedrijf, afhaallocaties of indien mogelijk via online of digitale wijze. Bij een vertraagde levering van producten door toedoen van de bezorgdienst is hellob.io niet aansprakelijk. 

7.2 Uitvoering test en retourzending Biologisch Materiaal

7.2.1 Afname van Biologisch Materiaal verricht Consument zelf op basis van de Gebruiksaanwijzing. Afhankelijk van het type test stuurt Consument het Biologisch Materiaal binnen de in de Gebruiksaanwijzing vermelde termijn naar hellob.io in de hiervoor in de Testkit meegeleverde (medische) retourverpakking, of Consument biedt het zelf verkregen resultaat na afname en verwerking aan voor digitale analyse op basis van een Gebruiksaanwijzing.

7.2.3 Consument staat in voor de correcte uitvoering van de test conform de Gebruiksaanwijzing en voor de volledigheid en juistheid van de (digitaal) opgestuurde gegevens en verklaart deze gegevens naar waarheid te hebben ingevuld. 

7.2.4 Hellob.io of Derden informeren Consument indien het door Consument toegezonden Biologisch Materiaal dan wel de zelf uitgevoerde verwerking ervan  na uitvoering ongeschikt blijkt voor het uitvoeren van een analyse. 

7.2.5 Indien duidelijk aantoonbaar is dat kwaliteitsverlies van Biologisch Materiaal is ontstaan tijdens verzending/transport, biedt hellob.io Consument eenmalig de mogelijkheid om kosteloos een nieuwe Testkit te ontvangen voor het opnieuw uitvoeren van de test.

7.2.6 Indien Consument redelijkerwijs had kunnen voorkomen dat het afgenomen Biologisch Materiaal dan wel de zelf uitgevoerde verwerking ervan ongeschikt is voor analyse, kan Consument een extra Testkit tegen gereduceerde prijs (zonder analysekosten) bij hellob.io aanschaffen (via de website onder de product vermelding: ‘extra testkit’).

 

7.4. Testresultaat en andere resultaten van geleverde producten en diensten

74.1 Hellob.io streeft er naar om een Testresultaat binnen het in de productinformatie vermelde tijdsbestek na ontvangst van het afgenomen Biologisch Materiaal dan wel de zelf uitgevoerde verwerking ervan aan Consument online of digitaal ter beschikking te stellen in de beveiligde persoonlijke klantomgeving van Consument, onder de voorwaarde dat Consument de verschuldigde kosten (voor zover van toepassing) heeft voldaan.

7.4.2 Na of bij het sluiten van een eerste overeenkomst zal Consument door hellob.io in de gelegenheid worden gesteld om op de website van hellob.io inloggegevens aan te maken om gebruik te kunnen maken van de beveiligde persoonlijke klantomgeving voor het raadplegen van een Testresultaat.

7.4.3 Indien een Testresultaat niet binnen het hiervoor gestelde tijdsbestek aan Consument beschikbaar kan worden gesteld, zal hellob.io Consument hierover tijdig informeren.

7.4.4 Resultaten en in het bijzonder een Testresultaat, zowel positief, negatief als kwantitatief, moeten geïnterpreteerd worden in de context van klinische gegevens en eventuele andere (laboratorium)testen. Resultaten en in het bijzonder testresultaten dienen niet gebruikt te worden als de enige basis voor de diagnose van onder andere een infectieziekte en zijn dan ook expliciet geen medisch advies. hellob.io adviseert Consument daarom nadrukkelijk om resultaten en in het bijzonder testresultaten te bespreken met de huisarts als daar aanleiding toe is of om hierover medisch advies te vragen bij een medisch specialist.

7.4.5 Testresultaten worden online ter beschikking gesteld aan Consument in de beveiligde persoonlijke klantomgeving. Consument wordt in aanvulling daar op geadviseerd de testresultaten te printen of te downloaden en/of zelf elektronisch op te slaan. 

7.4.6 Eventuele antwoorden van hellob.io op vragen van Consument dienen nimmer als consult of medisch advies. Hiervoor is een persoonlijk bezoek aan de huisarts of ander medisch specialist noodzakelijk. hellob.io levert zelf geen medische diensten dan wel verricht geen medische handelingen. Consument is zelf verantwoordelijk voor het maken van een afspraak bij een huisarts of medisch specialist. Dit geldt ook indien hellob.io op verzoek van Consument een partij aangeeft waarmee Consument contact op kan nemen voor een consult.

 

Artikel 8 – Duur transacties: duur, opzegging en verlenging

  1. Consument kan een overeenkomst met hellob.io die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van de overeengekomen opzeggingsregels met een opzegtermijn van één kalendermaand.

  2. Consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd met hellob.io is aangegaan, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van de overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van één kalendermaand.

  3. Consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten tenminste opzeggen via een e-mail aan info@hellob.io.nl onder vermelding van nummer van de bestelling + product + naam en contactgegevens (tel, mail en/of adres);

  4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan wordt na afloop van de periode voor bepaalde tijd stilzwijgend verlengd voor onbepaalde duur. In geval van stilzwijgende voortzetting van een overeenkomst is Consument bevoegd de betreffende overeenkomst te allen tijde op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

 

Artikel 9 - Betaling

  1. Betaling dient plaats te vinden overeenkomstig de op de website van hellob.io aangegeven betaalmogelijkheden. 

  2. Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan hellob.io te melden.

 

Artikel 10 - Overmacht

  1. Hellob.io is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Consument indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

  2. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop hellob.io geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor hellob.io niet in staat is haar verplichtingen na te komen zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot werkstakingen in het bedrijf van hellob.io of van Derden daaronder begrepen. hellob.io heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat hellob.io haar verbintenis had moeten nakomen. 

  3. hellob.io kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan een maand, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

  4. Voor zover hellob.io ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, zal hellob.io betaling van het nog na te komen gedeelte aan Consument retourneren als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 


Artikel 11 - Aansprakelijkheid

  1. Indien hellob.io aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld behoudens in gevallen van opzet of grove schuld aan de kant van hellob.io. 

  2. Hellob.io is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat:

 • hellob.io, Derden of Consument zijn uitgegaan van door of namens Consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;

 • hellob.io of Derden zijn uitgegaan van door de Consument niet volgens de instructies uitgevoerde test(s);

 • hellob.io of Derden zijn uitgegaan van door Consument  afgenomen Biologisch Materiaal dan wel de zelf uitgevoerde verwerking ervan welke niet conform de instructies of binnen het vereiste tijdsbestek heeft opgestuurd of op digitale wijze aangeboden voor analyse;

 • De retourzending van het afgenomen Biologisch Materiaal is kwijtgeraakt tijdens het verzendproces;

 • Consument met een verkeerd gebruikersaccount inlogt op internet en hierdoor een verkeerde uitslag voor waar aanneemt als ware het zijn uitslag;

 • Consument of hellob.io is uitgegaan van onjuiste gegevens van Derden waarvan de onjuistheid niet als bekend verondersteld kan worden.

  1. Indien hellob.io aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van hellob.io beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

  2. Hellob.io is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van hellob.io aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan hellob.io toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

  3. Hellob.io is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade.

  4. Consument vrijwaart hellob.io voor eventuele aanspraken van Derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan hellob.io toerekenbaar is. 

  5. Hellob.io biedt o.a. producten en diensten om (test)resultaten vast te stellen. Consument erkent dat een resultaat niet als een medisch advies kan worden gezien, maar slechts als een indicatie en niet per definitie 100% nauwkeurig is. Nauwkeurigheid is in alle gevallen van vele (externe en) biologische factoren afhankelijk en kan daarom niet gegarandeerd worden. De nauwkeurigheid is daarmee een samenspel tussen de nauwkeurigheid waarmee consument de instructies heeft gevolgd bij het afnemen van het Biologisch Materiaal en de technisch haalbare nauwkeurigheid. Derhalve is hellob.io niet aansprakelijk in die gevallen dat Consument positief blijkt ondanks een negatief testresultaat of anderszins door verkeerde analyse, uitslagen, vergissingen, etc. Met de indicatie dient de Consument zelf contact op te nemen met diens huisarts indien Consument hier aanleiding toe ziet. 

 

Artikel 12 - Privacy

Met betrekking tot het gebruik van gegevens van de Consument heeft hellob.io een privacy statement opgesteld. De actuele versie van dit privacy statement is te vinden op de website van hellob.io. 


 

Artikel 13 – Intellectuele eigendom

  1. hellob.io en Derden behouden zich de rechten en bevoegdheden voor die hen toekomen op grond van de Auteurswet en andere wet- en regelgeving ter zake intellectuele eigendom. hellob.io en Derden hebben het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan hun zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen relatie kan worden gelegd met de identiteit van Consument en de strikt vertrouwelijke informatie van Consument niet ter kennis van derden wordt gebracht. 

  2. Eventuele bevindingen die hellob.io of Derden doen met testuitslagen van Consument zijn eigendom van hellob.io en Derden. hellob.io en Derden zijn gerechtigd om die bevindingen verder te exploiteren. Dit met inachtneming van het bij artikel 12 vermelde privacy statement.

 

Artikel 14 - Klachtenprocedure

  1. De klachtenprocedure van hellob.io staat voor Consument beschreven op de website onder klachtenprocedure. hellob.io behandelt een klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat Consument de gebreken heeft geconstateerd overeenkomstig de beschreven klachtenprocedure worden ingediend bij hellob.io. 

  3. Nadat de klachtenregeling is doorlopen en het geschil kan niet in onderling overleg worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor geschilbeslechting. 

 

Artikel 15 - Geschilbeslechting

  1. Op overeenkomsten tussen hellob.io en Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  2. De rechter in de vestigingsplaats van hellob.io is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft hellob.io het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 

  3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

 

Artikel 16 - Vindplaats en wijziging voorwaarden 

16.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 66949807 en zijn te vinden op de website van hellob.io: www.hellob.io

  1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking tussen hellob.io en Consument.