Privacy Statement

Uw gegevens
Voor optimale dienstverlening maakt hellob.io (handelsnaam van CheckYourself B.V.) gebruik van algemene persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum, geslacht, adres en contactgegevens. hellob.io bewaart en verwerkt de door u, geheel op vrijwillige basis, aangeleverde algemene persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De door u aangeleverde gegevens kunnen op u betrekking hebben of op een derde. In beide gevallen worden de gegevens behandeld conform dit privacy statement.

 

Beveiliging en opslag van gegevens
Gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database van hellob.io. Uw gegevens worden met optimale zorg en respect voor de privacy eisen behandeld. hellob.io neemt technische en organisatorische maatregelen om een hoog beveiligingsniveau te garanderen. Testuitslagen worden na een maand uit de klantomgeving op internet verwijderd. hellob.io bewaart uw gegevens voor de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar. Daarna worden deze gegevens vernietigd. Uw gegevens worden niet langer bewaard, in een vorm die het mogelijk maakt u te identificeren, dan noodzakelijk is voor de doeleinden van het gebruik.

 

Gebruik van gegevens
hellob.io gebruikt de algemene persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. mogelijk maken van de inlog procedure naar uw persoonlijke beveiligde klant omgeving
b. mogelijk maken van online betaling voor bestelde producten en diensten van hellob.io;
c. versturen van een test-kit naar het door u opgegeven adres;
d. laten uitvoeren van onderzoek/analyse zoals door u is besteld in een door hellob.io gecontracteerd extern Laboratorium;
e leveren van informatie aan medisch specialisten ten behoeve van de beantwoording van uw vragen;
f. doen van wetenschappelijk en/of statistisch onderzoek op basis van anonieme gegevens;
g. verstrekking van gegevens aan derden als gevolg van wettelijke verplichtingen;
h. het doen van marketing campagnes ten behoeve van hellob.io producten en diensten;
i. behandelen van geschillen;
j. geanonimiseerde testresultaten kunnen worden gebruikt in (statistische) overzichten en (wetenschappelijke) publicaties.

Resterend monstermateriaal wordt door het externe laboratorium bewaard voor maximaal 10 jaar.

Speciale privacy voor ‘anonieme producten
Voor de producten en/of diensten met vermelding van anonimiteit neemt hellob.io de volgende extra maatregelen:
a. Verzending van de test-kit geschiedt in een blanco enveloppe zonder vermelding van het type product;
b. Persoonsgegevens worden niet meegestuurd naar het Laboratorium. Ter verzekering van juiste authenticatie van het monster en waarborg van de kwaliteit worden wel geboortedatum, geslacht of postcode meegestuurd.

Uw rechten
Indien uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, dan wel voor de genoemde doeleinden bovenmatig of niet ter zake dienend zijn, kunt u hellob.io verzoeken uw gegevens te verbeteren, te verwijderen of af te schermen.
Indien u bezwaar maakt tegen gebruik van uw gegevens voor direct marketing van andere producten en diensten van hellob.io, zal hellob.io dit gebruik terstond staken.

 

Wijziging privacy statement
Dit privacy statement kan door hellob.io worden gewijzigd. Op de website van hellob.io staat altijd de laatste versie van dit privacy statement.